NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 7:21-26

7:21 ou <3756> pav <3956> o <3588> legwn <3004> (5723) moi <3427> kurie <2962> kurie <2962> eiseleusetai <1525> (5695) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> twn <3588> ouranwn <3772> all <235> o <3588> poiwn <4160> (5723) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> tou <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

7:22 polloi <4183> erousin <2046> (5692) moi <3427> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> kurie <2962> kurie <2962> ou <3756> tw <3588> sw <4674> onomati <3686> eprofhteusamen <4395> (5656) kai <2532> tw <3588> sw <4674> onomati <3686> daimonia <1140> exebalomen <1544> (5627) kai <2532> tw <3588> sw <4674> onomati <3686> dunameiv <1411> pollav <4183> epoihsamen <4160> (5656)

7:23 kai <2532> tote <5119> omologhsw <3670> (5692) autoiv <846> oti <3754> oudepote <3763> egnwn <1097> (5627) umav <5209> apocwreite <672> (5720) ap <575> emou <1700> oi <3588> ergazomenoi <2038> (5740) thn <3588> anomian <458>

7:24 pav <3956> oun <3767> ostiv <3748> akouei <191> (5719) mou <3450> touv <3588> logouv <3056> [toutouv] <5128> kai <2532> poiei <4160> (5719) autouv <846> omoiwyhsetai <3666> (5701) andri <435> fronimw <5429> ostiv <3748> wkodomhsen <3618> (5656) autou <846> thn <3588> oikian <3614> epi <1909> thn <3588> petran <4073>

7:25 kai <2532> katebh <2597> (5627) h <3588> broch <1028> kai <2532> hlyon <2064> (5627) oi <3588> potamoi <4215> kai <2532> epneusan <4154> (5656) oi <3588> anemoi <417> kai <2532> prosepesan <4363> (5656) th <3588> oikia <3614> ekeinh <1565> kai <2532> ouk <3756> epesen <4098> (5627) teyemeliwto <2311> (5718) gar <1063> epi <1909> thn <3588> petran <4073>

7:26 kai <2532> pav <3956> o <3588> akouwn <191> (5723) mou <3450> touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> kai <2532> mh <3361> poiwn <4160> (5723) autouv <846> omoiwyhsetai <3666> (5701) andri <435> mwrw <3474> ostiv <3748> wkodomhsen <3618> (5656) autou <846> thn <3588> oikian <3614> epi <1909> thn <3588> ammon <285>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org