NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 7:1-6

7:1 mh <3361> krinete <2919> (5720) ina <2443> mh <3361> kriyhte <2919> (5686)

7:2 en <1722> w <3739> gar <1063> krimati <2917> krinete <2919> (5719) kriyhsesye <2919> (5701) kai <2532> en <1722> w <3739> metrw <3358> metreite <3354> (5719) metrhyhsetai <3354> (5701) umin <5213>

7:3 ti <5101> de <1161> blepeiv <991> (5719) to <3588> karfov <2595> to <3588> en <1722> tw <3588> ofyalmw <3788> tou <3588> adelfou <80> sou <4675> thn <3588> de <1161> en <1722> tw <3588> sw <4674> ofyalmw <3788> dokon <1385> ou <3756> katanoeiv <2657> (5719)

7:4 h <2228> pwv <4459> ereiv <2046> (5692) tw <3588> adelfw <80> sou <4675> afev <863> (5628) ekbalw <1544> (5632) to <3588> karfov <2595> ek <1537> tou <3588> ofyalmou <3788> sou <4675> kai <2532> idou <2400> (5628) h <3588> dokov <1385> en <1722> tw <3588> ofyalmw <3788> sou <4675>

7:5 upokrita <5273> ekbale <1544> (5628) prwton <4412> ek <1537> tou <3588> ofyalmou <3788> sou <4675> thn <3588> dokon <1385> kai <2532> tote <5119> diableqeiv <1227> (5692) ekbalein <1544> (5629) to <3588> karfov <2595> ek <1537> tou <3588> ofyalmou <3788> tou <3588> adelfou <80> sou <4675>

7:6 mh <3361> dwte <1325> (5632) to <3588> agion <40> toiv <3588> kusin <2965> mhde <3366> balhte <906> (5632) touv <3588> margaritav <3135> umwn <5216> emprosyen <1715> twn <3588> coirwn <5519> mhpote <3379> katapathsousin <2662> (5692) autouv <846> en <1722> toiv <3588> posin <4228> autwn <846> kai <2532> strafentev <4762> (5651) rhxwsin <4486> (5661) umav <5209>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org