NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 6:11

6:11 ton <3588> arton <740> hmwn <2257> ton <3588> epiousion <1967> dov <1325> (5628) hmin <2254> shmeron <4594>

Matthew 6:25-26

6:25 dia <1223> touto <5124> legw <3004> (5719) umin <5213> mh <3361> merimnate <3309> (5720) th <3588> quch <5590> umwn <5216> ti <5101> faghte <5315> (5632) [h <3588> ti <5101> pihte] <4095> (5632) mhde <3366> tw <3588> swmati <4983> umwn <5216> ti <5101> endushsye <1746> (5672) ouci <3780> h <3588> quch <5590> pleion <4119> estin <1510> (5748) thv <3588> trofhv <5160> kai <2532> to <3588> swma <4983> tou <3588> endumatov <1742>

6:26 embleqate <1689> (5657) eiv <1519> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> oti <3754> ou <3756> speirousin <4687> (5719) oude <3761> yerizousin <2325> (5719) oude <3761> sunagousin <4863> (5719) eiv <1519> apoyhkav <596> kai <2532> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> o <3588> ouraniov <3770> trefei <5142> (5719) auta <846> ouc <3756> umeiv <5210> mallon <3123> diaferete <1308> (5719) autwn <846>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org