NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 5:38-42

5:38 hkousate <191> (5656) oti <3754> erreyh <4483> (5681) ofyalmon <3788> anti <473> ofyalmou <3788> kai <2532> odonta <3599> anti <473> odontov <3599>

5:39 egw <1473> de <1161> legw <3004> (5719) umin <5213> mh <3361> antisthnai <436> (5629) tw <3588> ponhrw <4190> all <235> ostiv <3748> se <4571> rapizei <4474> (5719) eiv <1519> thn <3588> dexian <1188> siagona <4600> [sou] <4675> streqon <4762> (5657) autw <846> kai <2532> thn <3588> allhn <243>

5:40 kai <2532> tw <3588> yelonti <2309> (5723) soi <4671> kriyhnai <2919> (5683) kai <2532> ton <3588> citwna <5509> sou <4675> labein <2983> (5629) afev <863> (5628) autw <846> kai <2532> to <3588> imation <2440>

5:41 kai <2532> ostiv <3748> se <4571> aggareusei <29> (5692) milion <3400> en <1520> upage <5217> (5720) met <3326> autou <846> duo <1417>

5:42 tw <3588> aitounti <154> (5723) se <4571> dov <1325> (5628) kai <2532> ton <3588> yelonta <2309> (5723) apo <575> sou <4675> danisasyai <1155> (5670) mh <3361> apostrafhv <654> (5652)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org