NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 5:33-37

5:33 palin <3825> hkousate <191> (5656) oti <3754> erreyh <4483> (5681) toiv <3588> arcaioiv <744> ouk <3756> epiorkhseiv <1964> (5692) apodwseiv <591> (5692) de <1161> tw <3588> kuriw <2962> touv <3588> orkouv <3727> sou <4675>

5:34 egw <1473> de <1161> legw <3004> (5719) umin <5213> mh <3361> omosai <3660> (5658) olwv <3654> mhte <3383> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> oti <3754> yronov <2362> estin <1510> (5748) tou <3588> yeou <2316>

5:35 mhte <3383> en <1722> th <3588> gh <1093> oti <3754> upopodion <5286> estin <1510> (5748) twn <3588> podwn <4228> autou <846> mhte <3383> eiv <1519> ierosoluma <2414> oti <3754> poliv <4172> estin <1510> (5748) tou <3588> megalou <3173> basilewv <935>

5:36 mhte <3383> en <1722> th <3588> kefalh <2776> sou <4675> omoshv <3660> (5661) oti <3754> ou <3756> dunasai <1410> (5736) mian <1520> trica <2359> leukhn <3022> poihsai <4160> (5658) h <2228> melainan <3189>

5:37 estw <1510> (5749) de <1161> o <3588> logov <3056> umwn <5216> nai <3483> nai <3483> ou <3756> ou <3756> to <3588> de <1161> perisson <4053> toutwn <5130> ek <1537> tou <3588> ponhrou <4190> estin <1510> (5748)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org