NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 4:4

4:4 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) gegraptai <1125> (5769) ouk <3756> ep <1909> artw <740> monw <3441> zhsetai <2198> (5695) o <3588> anyrwpov <444> all <235> epi <1909> panti <3956> rhmati <4487> ekporeuomenw <1607> (5740) dia <1223> stomatov <4750> yeou <2316>

Matthew 4:10

4:10 tote <5119> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> upage <5217> (5720) satana <4567> gegraptai <1125> (5769) gar <1063> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4675> proskunhseiv <4352> (5692) kai <2532> autw <846> monw <3441> latreuseiv <3000> (5692)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org