NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 4:3-11

4:3 kai <2532> proselywn <4334> (5631) o <3588> peirazwn <3985> (5723) eipen <2036> (5627) autw <846> ei <1487> uiov <5207> ei <1510> (5748) tou <3588> yeou <2316> eipon <3004> (5628) ina <2443> oi <3588> liyoi <3037> outoi <3778> artoi <740> genwntai <1096> (5638)

4:4 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) gegraptai <1125> (5769) ouk <3756> ep <1909> artw <740> monw <3441> zhsetai <2198> (5695) o <3588> anyrwpov <444> all <235> epi <1909> panti <3956> rhmati <4487> ekporeuomenw <1607> (5740) dia <1223> stomatov <4750> yeou <2316>

4:5 tote <5119> paralambanei <3880> (5719) auton <846> o <3588> diabolov <1228> eiv <1519> thn <3588> agian <40> polin <4172> kai <2532> esthsen <2476> (5656) auton <846> epi <1909> to <3588> pterugion <4419> tou <3588> ierou <2411>

4:6 kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> ei <1487> uiov <5207> ei <1510> (5748) tou <3588> yeou <2316> bale <906> (5628) seauton <4572> katw <2736> gegraptai <1125> (5769) gar <1063> oti <3754> toiv <3588> aggeloiv <32> autou <846> enteleitai <1781> (5699) peri <4012> sou <4675> kai <2532> epi <1909> ceirwn <5495> arousin <142> (5692) se <4571> mhpote <3379> proskoqhv <4350> (5661) prov <4314> liyon <3037> ton <3588> poda <4228> sou <4675>

4:7 efh <5346> (5713) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> palin <3825> gegraptai <1125> (5769) ouk <3756> ekpeiraseiv <1598> (5692) kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4675>

4:8 palin <3825> paralambanei <3880> (5719) auton <846> o <3588> diabolov <1228> eiv <1519> orov <3735> uqhlon <5308> lian <3029> kai <2532> deiknusin <1166> (5719) autw <846> pasav <3956> tav <3588> basileiav <932> tou <3588> kosmou <2889> kai <2532> thn <3588> doxan <1391> autwn <846>

4:9 kai <2532> eipen <3004> (5627) autw <846> tauta <5023> soi <4671> panta <3956> dwsw <1325> (5692) ean <1437> peswn <4098> (5631) proskunhshv <4352> (5661) moi <3427>

4:10 tote <5119> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> upage <5217> (5720) satana <4567> gegraptai <1125> (5769) gar <1063> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4675> proskunhseiv <4352> (5692) kai <2532> autw <846> monw <3441> latreuseiv <3000> (5692)

4:11 tote <5119> afihsin <863> (5719) auton <846> o <3588> diabolov <1228> kai <2532> idou <2400> (5628) aggeloi <32> proshlyon <4334> (5656) kai <2532> dihkonoun <1247> (5707) autw <846>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org