NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 4:3

4:3 kai <2532> proselywn <4334> (5631) o <3588> peirazwn <3985> (5723) eipen <2036> (5627) autw <846> ei <1487> uiov <5207> ei <1510> (5748) tou <3588> yeou <2316> eipon <3004> (5628) ina <2443> oi <3588> liyoi <3037> outoi <3778> artoi <740> genwntai <1096> (5638)

Matthew 4:6

4:6 kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> ei <1487> uiov <5207> ei <1510> (5748) tou <3588> yeou <2316> bale <906> (5628) seauton <4572> katw <2736> gegraptai <1125> (5769) gar <1063> oti <3754> toiv <3588> aggeloiv <32> autou <846> enteleitai <1781> (5699) peri <4012> sou <4675> kai <2532> epi <1909> ceirwn <5495> arousin <142> (5692) se <4571> mhpote <3379> proskoqhv <4350> (5661) prov <4314> liyon <3037> ton <3588> poda <4228> sou <4675>

Matthew 4:9

4:9 kai <2532> eipen <3004> (5627) autw <846> tauta <5023> soi <4671> panta <3956> dwsw <1325> (5692) ean <1437> peswn <4098> (5631) proskunhshv <4352> (5661) moi <3427>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org