NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 4:18-22

4:18 peripatwn <4043> (5723) de <1161> para <3844> thn <3588> yalassan <2281> thv <3588> galilaiav <1056> eiden <1492> (5627) duo <1417> adelfouv <80> simwna <4613> ton <3588> legomenon <3004> (5746) petron <4074> kai <2532> andrean <406> ton <3588> adelfon <80> autou <846> ballontav <906> (5723) amfiblhstron <293> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> hsan <1510> (5713) gar <1063> alieiv <231>

4:19 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> deute <1205> (5773) opisw <3694> mou <3450> kai <2532> poihsw <4160> (5692) umav <5209> alieiv <231> anyrwpwn <444>

4:20 oi <3588> de <1161> euyewv <2112> afentev <863> (5631) ta <3588> diktua <1350> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846>

4:21 kai <2532> probav <4260> (5631) ekeiyen <1564> eiden <1492> (5627) allouv <243> duo <1417> adelfouv <80> iakwbon <2385> ton <3588> tou <3588> zebedaiou <2199> kai <2532> iwannhn <2491> ton <3588> adelfon <80> autou <846> en <1722> tw <3588> ploiw <4143> meta <3326> zebedaiou <2199> tou <3588> patrov <3962> autwn <846> katartizontav <2675> (5723) ta <3588> diktua <1350> autwn <846> kai <2532> ekalesen <2564> (5656) autouv <846>

4:22 oi <3588> de <1161> euyewv <2112> afentev <863> (5631) to <3588> ploion <4143> kai <2532> ton <3588> patera <3962> autwn <846> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org