NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 3:9-10

3:9 kai <2532> mh <3361> doxhte <1380> (5661) legein <3004> (5721) en <1722> eautoiv <1438> patera <3962> ecomen <2192> (5719) ton <3588> abraam <11> legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> oti <3754> dunatai <1410> (5736) o <3588> yeov <2316> ek <1537> twn <3588> liywn <3037> toutwn <5130> egeirai <1453> (5658) tekna <5043> tw <3588> abraam <11>

3:10 hdh <2235> de <1161> h <3588> axinh <513> prov <4314> thn <3588> rizan <4491> twn <3588> dendrwn <1186> keitai <2749> (5736) pan <3956> oun <3767> dendron <1186> mh <3361> poioun <4160> (5723) karpon <2590> kalon <2570> ekkoptetai <1581> (5743) kai <2532> eiv <1519> pur <4442> balletai <906> (5743)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org