NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 3:13-15

3:13 tote <5119> paraginetai <3854> (5736) o <3588> ihsouv <2424> apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> epi <1909> ton <3588> iordanhn <2446> prov <4314> ton <3588> iwannhn <2491> tou <3588> baptisyhnai <907> (5683) up <5259> autou <846>

3:14 o <3588> de <1161> diekwluen <1254> (5707) auton <846> legwn <3004> (5723) egw <1473> creian <5532> ecw <2192> (5719) upo <5259> sou <4675> baptisyhnai <907> (5683) kai <2532> su <4771> erch <2064> (5736) prov <4314> me <3165>

3:15 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> afev <863> (5628) arti <737> outwv <3779> gar <1063> prepon <4241> (5901) estin <1510> (5748) hmin <2254> plhrwsai <4137> (5658) pasan <3956> dikaiosunhn <1343> tote <5119> afihsin <863> (5719) auton <846>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org