NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 2:15-16

2:15 kai <2532> hn <1510> (5713) ekei <1563> ewv <2193> thv <3588> teleuthv <5054> hrwdou <2264> ina <2443> plhrwyh <4137> (5686) to <3588> rhyen <4483> (5685) upo <5259> kuriou <2962> dia <1223> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723) ex <1537> aiguptou <125> ekalesa <2564> (5656) ton <3588> uion <5207> mou <3450>

2:16 tote <5119> hrwdhv <2264> idwn <1492> (5631) oti <3754> enepaicyh <1702> (5681) upo <5259> twn <3588> magwn <3097> eyumwyh <2373> (5681) lian <3029> kai <2532> aposteilav <649> (5660) aneilen <337> (5627) pantav <3956> touv <3588> paidav <3816> touv <3588> en <1722> bhyleem <965> kai <2532> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> orioiv <3725> authv <846> apo <575> dietouv <1332> kai <2532> katwterw <2736> kata <2596> ton <3588> cronon <5550> on <3739> hkribwsen <198> (5656) para <3844> twn <3588> magwn <3097>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org