NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 2:13-18

2:13 anacwrhsantwn <402> (5660) de <1161> autwn <846> idou <2400> (5628) aggelov <32> kuriou <2962> fainetai <5316> (5727) kat <2596> onar <3677> tw <3588> iwshf <2501> legwn <3004> (5723) egeryeiv <1453> (5685) paralabe <3880> (5628) to <3588> paidion <3813> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> kai <2532> feuge <5343> (5720) eiv <1519> aigupton <125> kai <2532> isyi <1510> (5749) ekei <1563> ewv <2193> an <302> eipw <2036> (5632) soi <4671> mellei <3195> (5719) gar <1063> hrwdhv <2264> zhtein <2212> (5721) to <3588> paidion <3813> tou <3588> apolesai <622> (5658) auto <846>

2:14 o <3588> de <1161> egeryeiv <1453> (5685) parelaben <3880> (5627) to <3588> paidion <3813> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> nuktov <3571> kai <2532> anecwrhsen <402> (5656) eiv <1519> aigupton <125>

2:15 kai <2532> hn <1510> (5713) ekei <1563> ewv <2193> thv <3588> teleuthv <5054> hrwdou <2264> ina <2443> plhrwyh <4137> (5686) to <3588> rhyen <4483> (5685) upo <5259> kuriou <2962> dia <1223> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723) ex <1537> aiguptou <125> ekalesa <2564> (5656) ton <3588> uion <5207> mou <3450>

2:16 tote <5119> hrwdhv <2264> idwn <1492> (5631) oti <3754> enepaicyh <1702> (5681) upo <5259> twn <3588> magwn <3097> eyumwyh <2373> (5681) lian <3029> kai <2532> aposteilav <649> (5660) aneilen <337> (5627) pantav <3956> touv <3588> paidav <3816> touv <3588> en <1722> bhyleem <965> kai <2532> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> orioiv <3725> authv <846> apo <575> dietouv <1332> kai <2532> katwterw <2736> kata <2596> ton <3588> cronon <5550> on <3739> hkribwsen <198> (5656) para <3844> twn <3588> magwn <3097>

2:17 tote <5119> eplhrwyh <4137> (5681) to <3588> rhyen <4483> (5685) dia <1223> ieremiou <2408> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723)

2:18 fwnh <5456> en <1722> rama <4471> hkousyh <191> (5681) klauymov <2805> kai <2532> odurmov <3602> poluv <4183> rachl <4478> klaiousa <2799> (5723) ta <3588> tekna <5043> authv <846> kai <2532> ouk <3756> hyelen <2309> (5707) paraklhyhnai <3870> (5683) oti <3754> ouk <3756> eisin <1510> (5748)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org