NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 2:12-13

2:12 kai <2532> crhmatisyentev <5537> (5685) kat <2596> onar <3677> mh <3361> anakamqai <344> (5658) prov <4314> hrwdhn <2264> di <1223> allhv <243> odou <3598> anecwrhsan <402> (5656) eiv <1519> thn <3588> cwran <5561> autwn <846>

2:13 anacwrhsantwn <402> (5660) de <1161> autwn <846> idou <2400> (5628) aggelov <32> kuriou <2962> fainetai <5316> (5727) kat <2596> onar <3677> tw <3588> iwshf <2501> legwn <3004> (5723) egeryeiv <1453> (5685) paralabe <3880> (5628) to <3588> paidion <3813> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> kai <2532> feuge <5343> (5720) eiv <1519> aigupton <125> kai <2532> isyi <1510> (5749) ekei <1563> ewv <2193> an <302> eipw <2036> (5632) soi <4671> mellei <3195> (5719) gar <1063> hrwdhv <2264> zhtein <2212> (5721) to <3588> paidion <3813> tou <3588> apolesai <622> (5658) auto <846>

Matthew 2:19

2:19 teleuthsantov <5053> (5660) de <1161> tou <3588> hrwdou <2264> idou <2400> (5628) aggelov <32> kuriou <2962> fainetai <5316> (5727) kat <2596> onar <3677> tw <3588> iwshf <2501> en <1722> aiguptw <125>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org