NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 2:10-11

2:10 idontev <1492> (5631) de <1161> ton <3588> astera <792> ecarhsan <5463> (5644) caran <5479> megalhn <3173> sfodra <4970>

2:11 kai <2532> elyontev <2064> (5631) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> eidon <3708> (5627) to <3588> paidion <3813> meta <3326> mariav <3137> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> kai <2532> pesontev <4098> (5631) prosekunhsan <4352> (5656) autw <846> kai <2532> anoixantev <455> (5660) touv <3588> yhsaurouv <2344> autwn <846> proshnegkan <4374> (5656) autw <846> dwra <1435> cruson <5557> kai <2532> libanon <3030> kai <2532> smurnan <4666>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org