NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 2:1

2:1 tou <3588> de <1161> ihsou <2424> gennhyentov <1080> (5685) en <1722> bhyleem <965> thv <3588> ioudaiav <2449> en <1722> hmeraiv <2250> hrwdou <2264> tou <3588> basilewv <935> idou <2400> (5628) magoi <3097> apo <575> anatolwn <395> paregenonto <3854> (5633) eiv <1519> ierosoluma <2414>

Matthew 2:6

2:6 kai <2532> su <4771> bhyleem <965> gh <1093> iouda <2448> oudamwv <3760> elacisth <1646> ei <1510> (5748) en <1722> toiv <3588> hgemosin <2232> iouda <2448> ek <1537> sou <4675> gar <1063> exeleusetai <1831> (5695) hgoumenov <2233> (5740) ostiv <3748> poimanei <4165> (5692) ton <3588> laon <2992> mou <3450> ton <3588> israhl <2474>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org