NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 27:60

27:60 kai <2532> eyhken <5087> (5656) auto <846> en <1722> tw <3588> kainw <2537> autou <846> mnhmeiw <3419> o <3739> elatomhsen <2998> (5656) en <1722> th <3588> petra <4073> kai <2532> proskulisav <4351> (5660) liyon <3037> megan <3173> th <3588> yura <2374> tou <3588> mnhmeiou <3419> aphlyen <565> (5627)

Matthew 27:64-66

27:64 keleuson <2753> (5657) oun <3767> asfalisyhnai <805> (5683) ton <3588> tafon <5028> ewv <2193> thv <3588> trithv <5154> hmerav <2250> mhpote <3379> elyontev <2064> (5631) oi <3588> mayhtai <3101> kleqwsin <2813> (5661) auton <846> kai <2532> eipwsin <2036> (5632) tw <3588> law <2992> hgeryh <1453> (5681) apo <575> twn <3588> nekrwn <3498> kai <2532> estai <1510> (5704) h <3588> escath <2078> planh <4106> ceirwn <5501> thv <3588> prwthv <4413>

27:65 efh <5346> (5713) autoiv <846> o <3588> pilatov <4091> ecete <2192> (5719) koustwdian <2892> upagete <5217> (5720) asfalisasye <805> (5663) wv <5613> oidate <1492> (5758)

27:66 oi <3588> de <1161> poreuyentev <4198> (5679) hsfalisanto <805> (5662) ton <3588> tafon <5028> sfragisantev <4972> (5660) ton <3588> liyon <3037> meta <3326> thv <3588> koustwdiav <2892>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org