NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 27:35

27:35 staurwsantev <4717> (5660) de <1161> auton <846> diemerisanto <1266> (5668) ta <3588> imatia <2440> autou <846> ballontev <906> (5723) klhron <2819>

Matthew 27:39

27:39 oi <3588> de <1161> paraporeuomenoi <3899> (5740) eblasfhmoun <987> (5707) auton <846> kinountev <2795> (5723) tav <3588> kefalav <2776> autwn <846>

Matthew 27:43

27:43 pepoiyen <3982> (5754) epi <1909> ton <3588> yeon <2316> rusasyw <4506> (5663) nun <3568> ei <1487> yelei <2309> (5719) auton <846> eipen <2036> (5627) gar <1063> oti <3754> yeou <2316> eimi <1510> (5748) uiov <5207>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org