NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 27:3-5

27:3 tote <5119> idwn <1492> (5631) ioudav <2455> o <3588> paradouv <3860> (5631) auton <846> oti <3754> katekriyh <2632> (5681) metamelhyeiv <3338> (5679) estreqen <4762> (5656) ta <3588> triakonta <5144> arguria <694> toiv <3588> arciereusin <749> kai <2532> presbuteroiv <4245>

27:4 legwn <3004> (5723) hmarton <264> (5627) paradouv <3860> (5631) aima <129> dikaion <1342> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) ti <5101> prov <4314> hmav <2248> su <4771> oqh <3708> (5695)

27:5 kai <2532> riqav <4496> (5660) ta <3588> arguria <694> eiv <1519> ton <3588> naon <3485> anecwrhsen <402> (5656) kai <2532> apelywn <565> (5631) aphgxato <519> (5668)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org