NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 27:29

27:29 kai <2532> plexantev <4120> (5660) stefanon <4735> ex <1537> akanywn <173> epeyhkan <2007> (5656) epi <1909> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> kai <2532> kalamon <2563> en <1722> th <3588> dexia <1188> autou <846> kai <2532> gonupethsantev <1120> (5660) emprosyen <1715> autou <846> enepaixan <1702> (5656) autw <846> legontev <3004> (5723) caire <5463> (5720) basileu <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

Matthew 27:39

27:39 oi <3588> de <1161> paraporeuomenoi <3899> (5740) eblasfhmoun <987> (5707) auton <846> kinountev <2795> (5723) tav <3588> kefalav <2776> autwn <846>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org