NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:73

26:73 meta <3326> mikron <3397> de <1161> proselyontev <4334> (5631) oi <3588> estwtev <2476> (5761) eipon <2036> (5627) tw <3588> petrw <4074> alhywv <230> kai <2532> su <4771> ex <1537> autwn <846> ei <1510> (5748) kai <2532> gar <1063> h <3588> lalia <2981> sou <4675> dhlon <1212> se <4571> poiei <4160> (5719)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org