NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:59-62

26:59 oi <3588> de <1161> arciereiv <749> kai <2532> to <3588> sunedrion <4892> olon <3650> ezhtoun <2212> (5707) qeudomarturian <5577> kata <2596> tou <3588> ihsou <2424> opwv <3704> auton <846> yanatwswsin <2289> (5661)

26:60 kai <2532> ouc <3756> euron <2147> (5627) pollwn <4183> proselyontwn <4334> (5631) qeudomarturwn <5575>

26:61 usteron <5305> de <1161> proselyontev <4334> (5631) duo <1417> (26-61) eipan <3004> (5627) outov <3778> efh <5346> (5713) dunamai <1410> (5736) katalusai <2647> (5658) ton <3588> naon <3485> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> dia <1223> triwn <5140> hmerwn <2250> oikodomhsai <3618> (5658)

26:62 kai <2532> anastav <450> (5631) o <3588> arciereuv <749> eipen <2036> (5627) autw <846> ouden <3762> apokrinh <611> (5736) ti <5101> outoi <3778> sou <4675> katamarturousin <2649> (5719)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org