NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:56

26:56 touto <5124> de <1161> olon <3650> gegonen <1096> (5754) ina <2443> plhrwywsin <4137> (5686) ai <3588> grafai <1124> twn <3588> profhtwn <4396> tote <5119> oi <3588> mayhtai <3101> pantev <3956> afentev <863> (5631) auton <846> efugon <5343> (5627)

Matthew 26:72

26:72 kai <2532> palin <3825> hrnhsato <720> (5662) meta <3326> orkou <3727> oti <3754> ouk <3756> oida <1492> (5758) ton <3588> anyrwpon <444>

Matthew 26:74

26:74 tote <5119> hrxato <756> (5662) katayematizein <2653> (5721) kai <2532> omnuein <3660> (5721) oti <3754> ouk <3756> oida <1492> (5758) ton <3588> anyrwpon <444> kai <2532> euyewv <2112> alektwr <220> efwnhsen <5455> (5656)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org