NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:47

26:47 kai <2532> eti <2089> autou <846> lalountov <2980> (5723) idou <2400> (5628) ioudav <2455> eiv <1520> twn <3588> dwdeka <1427> hlyen <2064> (5627) kai <2532> met <3326> autou <846> oclov <3793> poluv <4183> meta <3326> macairwn <3162> kai <2532> xulwn <3586> apo <575> twn <3588> arcierewn <749> kai <2532> presbuterwn <4245> tou <3588> laou <2992>

Matthew 26:55

26:55 en <1722> ekeinh <1565> th <3588> wra <5610> eipen <2036> (5627) o <3588> ihsouv <2424> toiv <3588> ocloiv <3793> wv <5613> epi <1909> lhsthn <3027> exhlyate <1831> (5656) meta <3326> macairwn <3162> kai <2532> xulwn <3586> sullabein <4815> (5629) me <3165> kay <2596> hmeran <2250> en <1722> tw <3588> ierw <2411> ekayezomhn <2516> (5711) didaskwn <1321> (5723) kai <2532> ouk <3756> ekrathsate <2902> (5656) me <3165>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org