NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:31

26:31 tote <5119> legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> pantev <3956> umeiv <5210> skandalisyhsesye <4624> (5701) en <1722> emoi <1698> en <1722> th <3588> nukti <3571> tauth <3778> gegraptai <1125> (5769) gar <1063> pataxw <3960> (5692) ton <3588> poimena <4166> kai <2532> diaskorpisyhsontai <1287> (5701) ta <3588> probata <4263> thv <3588> poimnhv <4167>

Matthew 26:56

26:56 touto <5124> de <1161> olon <3650> gegonen <1096> (5754) ina <2443> plhrwywsin <4137> (5686) ai <3588> grafai <1124> twn <3588> profhtwn <4396> tote <5119> oi <3588> mayhtai <3101> pantev <3956> afentev <863> (5631) auton <846> efugon <5343> (5627)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org