NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:21

26:21 kai <2532> esyiontwn <2068> (5723) autwn <846> eipen <2036> (5627) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> eiv <1520> ex <1537> umwn <5216> paradwsei <3860> (5692) me <3165>

Matthew 27:4

27:4 legwn <3004> (5723) hmarton <264> (5627) paradouv <3860> (5631) aima <129> dikaion <1342> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) ti <5101> prov <4314> hmav <2248> su <4771> oqh <3708> (5695)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org