NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 25:24-26

25:24 proselywn <4334> (5631) de <1161> kai <2532> o <3588> to <3588> en <1520> talanton <5007> eilhfwv <2983> (5761) eipen <2036> (5627) kurie <2962> egnwn <1097> (5627) se <4571> oti <3754> sklhrov <4642> ei <1510> (5748) anyrwpov <444> yerizwn <2325> (5723) opou <3699> ouk <3756> espeirav <4687> (5656) kai <2532> sunagwn <4863> (5723) oyen <3606> ou <3756> dieskorpisav <1287> (5656)

25:25 kai <2532> fobhyeiv <5399> (5679) apelywn <565> (5631) ekruqa <2928> (5656) to <3588> talanton <5007> sou <4675> en <1722> th <3588> gh <1093> ide <1492> (5657) eceiv <2192> (5719) to <3588> son <4674>

25:26 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> kuriov <2962> autou <846> eipen <2036> (5627) autw <846> ponhre <4190> doule <1401> kai <2532> oknhre <3636> hdeiv <1492> (5715) oti <3754> yerizw <2325> (5719) opou <3699> ouk <3756> espeira <4687> (5656) kai <2532> sunagw <4863> (5719) oyen <3606> ou <3756> dieskorpisa <1287> (5656)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org