NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 24:9-14

24:9 tote <5119> paradwsousin <3860> (5692) umav <5209> eiv <1519> yliqin <2347> kai <2532> apoktenousin <615> (5692) umav <5209> kai <2532> esesye <1510> (5704) misoumenoi <3404> (5746) upo <5259> pantwn <3956> twn <3588> eynwn <1484> dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450>

24:10 kai <2532> tote <5119> skandalisyhsontai <4624> (5701) polloi <4183> kai <2532> allhlouv <240> paradwsousin <3860> (5692) kai <2532> mishsousin <3404> (5692) allhlouv <240>

24:11 kai <2532> polloi <4183> qeudoprofhtai <5578> egeryhsontai <1453> (5701) kai <2532> planhsousin <4105> (5692) pollouv <4183>

24:12 kai <2532> dia <1223> to <3588> plhyunyhnai <4129> (5683) thn <3588> anomian <458> qughsetai <5594> (5691) h <3588> agaph <26> twn <3588> pollwn <4183>

24:13 o <3588> de <1161> upomeinav <5278> (5660) eiv <1519> telov <5056> outov <3778> swyhsetai <4982> (5701)

24:14 kai <2532> khrucyhsetai <2784> (5701) touto <5124> to <3588> euaggelion <2098> thv <3588> basileiav <932> en <1722> olh <3650> th <3588> oikoumenh <3625> eiv <1519> marturion <3142> pasin <3956> toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> tote <5119> hxei <2240> (5692) to <3588> telov <5056>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org