NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 24:36-44

24:36 peri <4012> de <1161> thv <3588> hmerav <2250> ekeinhv <1565> kai <2532> wrav <5610> oudeiv <3762> oiden <1492> (5758) oude <3761> oi <3588> aggeloi <32> twn <3588> ouranwn <3772> oude <3761> o <3588> uiov <5207> ei <1487> mh <3361> o <3588> pathr <3962> monov <3441>

24:37 wsper <5618> gar <1063> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> nwe <3575> outwv <3779> estai <1510> (5704) h <3588> parousia <3952> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

24:38 wv <5613> gar <1063> hsan <1510> (5713) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> [ekeinaiv] <1565> taiv <3588> pro <4253> tou <3588> kataklusmou <2627> trwgontev <5176> (5723) kai <2532> pinontev <4095> (5723) gamountev <1060> (5723) kai <2532> gamizontev <1061> (5723) acri <891> hv <3739> hmerav <2250> eishlyen <1525> (5627) nwe <3575> eiv <1519> thn <3588> kibwton <2787>

24:39 kai <2532> ouk <3756> egnwsan <1097> (5627) ewv <2193> hlyen <2064> (5627) o <3588> kataklusmov <2627> kai <2532> hren <142> (5656) apantav <537> outwv <3779> estai <1510> (5704) h <3588> parousia <3952> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

24:40 tote <5119> esontai <1510> (5704) duo <1417> en <1722> tw <3588> agrw <68> eiv <1520> paralambanetai <3880> (5743) kai <2532> eiv <1520> afietai <863> (5743)

24:41 duo <1417> alhyousai <229> (5723) en <1722> tw <3588> mulw <3458> mia <1520> paralambanetai <3880> (5743) kai <2532> mia <1520> afietai <863> (5743)

24:42 grhgoreite <1127> (5720) oun <3767> oti <3754> ouk <3756> oidate <1492> (5758) poia <4169> hmera <2250> o <3588> kuriov <2962> umwn <5216> ercetai <2064> (5736)

24:43 ekeino <1565> de <1161> ginwskete <1097> (5719) <1097> (5720) oti <3754> ei <1487> hdei <1492> (5715) o <3588> oikodespothv <3617> poia <4169> fulakh <5438> o <3588> klepthv <2812> ercetai <2064> (5736) egrhgorhsen <1127> (5656) an <302> kai <2532> ouk <3756> an <302> eiasen <1439> (5656) diorucyhnai <1358> (5683) thn <3588> oikian <3614> autou <846>

24:44 dia <1223> touto <5124> kai <2532> umeiv <5210> ginesye <1096> (5737) etoimoi <2092> oti <3754> h <3739> ou <3756> dokeite <1380> (5719) wra <5610> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ercetai <2064> (5736)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org