NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 24:32-35

24:32 apo <575> de <1161> thv <3588> sukhv <4808> mayete <3129> (5628) thn <3588> parabolhn <3850> otan <3752> hdh <2235> o <3588> kladov <2798> authv <846> genhtai <1096> (5638) apalov <527> kai <2532> ta <3588> fulla <5444> ekfuh <1631> (5725) ginwskete <1097> (5719) oti <3754> egguv <1451> to <3588> yerov <2330>

24:33 outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> otan <3752> idhte <1492> (5632) panta <3956> tauta <3778> ginwskete <1097> (5719) <1097> (5720) oti <3754> egguv <1451> estin <1510> (5748) epi <1909> yuraiv <2374>

24:34 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> ou <3756> mh <3361> parelyh <3928> (5632) h <3588> genea <1074> auth <3778> ewv <2193> [an] <302> panta <3956> tauta <5023> genhtai <1096> (5638)

24:35 o <3588> ouranov <3772> kai <2532> h <3588> gh <1093> pareleusetai <3928> (5695) oi <3588> de <1161> logoi <3056> mou <3450> ou <3756> mh <3361> parelywsin <3928> (5632)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org