NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 24:3-8

24:3 kayhmenou <2521> (5740) de <1161> autou <846> epi <1909> tou <3588> orouv <3735> twn <3588> elaiwn <1636> proshlyon <4334> (5656) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> kat <2596> idian <2398> legontev <3004> (5723) eipon <3004> (5628) hmin <2254> pote <4219> tauta <5023> estai <1510> (5704) kai <2532> ti <5101> to <3588> shmeion <4592> thv <3588> shv <4674> parousiav <3952> kai <2532> sunteleiav <4930> tou <3588> aiwnov <165>

24:4 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> blepete <991> (5720) mh <3361> tiv <5100> umav <5209> planhsh <4105> (5661)

24:5 polloi <4183> gar <1063> eleusontai <2064> (5695) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> legontev <3004> (5723) egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> kai <2532> pollouv <4183> planhsousin <4105> (5692)

24:6 mellhsete <3195> (5692) de <1161> akouein <191> (5721) polemouv <4171> kai <2532> akoav <189> polemwn <4171> orate <3708> (5720) mh <3361> yroeisye <2360> (5744) dei <1163> (5904) gar <1063> genesyai <1096> (5635) all <235> oupw <3768> estin <1510> (5748) to <3588> telov <5056>

24:7 egeryhsetai <1453> (5701) gar <1063> eynov <1484> epi <1909> eynov <1484> kai <2532> basileia <932> epi <1909> basileian <932> kai <2532> esontai <1510> (5704) limoi <3042> kai <2532> seismoi <4578> kata <2596> topouv <5117>

24:8 panta <3956> de <1161> tauta <5023> arch <746> wdinwn <5604>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org