NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 23:37-38

23:37 ierousalhm <2419> ierousalhm <2419> h <3588> apokteinousa <615> (5723) touv <3588> profhtav <4396> kai <2532> liyobolousa <3036> (5723) touv <3588> apestalmenouv <649> (5772) prov <4314> authn <846> posakiv <4212> hyelhsa <2309> (5656) episunagagein <1996> (5629) ta <3588> tekna <5043> sou <4675> on <3739> tropon <5158> orniv <3733> episunagei <1996> (5719) ta <3588> nossia <3556> [authv] <846> upo <5259> tav <3588> pterugav <4420> kai <2532> ouk <3756> hyelhsate <2309> (5656)

23:38 idou <2400> (5628) afietai <863> (5743) umin <5213> o <3588> oikov <3624> umwn <5216>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org