NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 23:25-26

23:25 ouai <3759> umin <5213> grammateiv <1122> kai <2532> farisaioi <5330> upokritai <5273> oti <3754> kayarizete <2511> (5719) to <3588> exwyen <1855> tou <3588> pothriou <4221> kai <2532> thv <3588> paroqidov <3953> eswyen <2081> de <1161> gemousin <1073> (5719) ex <1537> arpaghv <724> kai <2532> akrasiav <192>

23:26 farisaie <5330> tufle <5185> kayarison <2511> (5657) prwton <4412> to <3588> entov <1787> tou <3588> pothriou <4221> [kai <2532> thv <3588> paroqidov] <3953> ina <2443> genhtai <1096> (5638) kai <2532> to <3588> ektov <1622> autou <846> kayaron <2513>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org