NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 22:33

22:33 kai <2532> akousantev <191> (5660) oi <3588> ocloi <3793> exeplhssonto <1605> (5712) epi <1909> th <3588> didach <1322> autou <846>

Matthew 22:46

22:46 kai <2532> oudeiv <3762> edunato <1410> (5711) apokriyhnai <611> (5677) autw <846> logon <3056> oude <3761> etolmhsen <5111> (5656) tiv <5100> ap <575> ekeinhv <1565> thv <3588> hmerav <2250> eperwthsai <1905> (5658) auton <846> ouketi <3765>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org