NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 22:31-32

22:31 peri <4012> de <1161> thv <3588> anastasewv <386> twn <3588> nekrwn <3498> ouk <3756> anegnwte <314> (5627) to <3588> rhyen <4483> (5685) umin <5213> upo <5259> tou <3588> yeou <2316> legontov <3004> (5723)

22:32 egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> yeov <2316> abraam <11> kai <2532> o <3588> yeov <2316> isaak <2464> kai <2532> o <3588> yeov <2316> iakwb <2384> ouk <3756> estin <1510> (5748) [o] <3588> yeov <2316> nekrwn <3498> alla <235> zwntwn <2198> (5723)

Matthew 22:43

22:43 legei <3004> (5719) autoiv <846> pwv <4459> oun <3767> dauid <1138> en <1722> pneumati <4151> kalei <2564> (5719) auton <846> kurion <2962> legwn <3004> (5723)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org