NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 21:35-39

21:35 kai <2532> labontev <2983> (5631) oi <3588> gewrgoi <1092> touv <3588> doulouv <1401> autou <846> on <3739> men <3303> edeiran <1194> (5656) on <3739> de <1161> apekteinan <615> (5656) on <3739> de <1161> eliyobolhsan <3036> (5681)

21:36 palin <3825> apesteilen <649> (5656) allouv <243> doulouv <1401> pleionav <4119> twn <3588> prwtwn <4413> kai <2532> epoihsan <4160> (5656) autoiv <846> wsautwv <5615>

21:37 usteron <5305> de <1161> apesteilen <649> (5656) prov <4314> autouv <846> ton <3588> uion <5207> autou <846> legwn <3004> (5723) entraphsontai <1788> (5691) ton <3588> uion <5207> mou <3450>

21:38 oi <3588> de <1161> gewrgoi <1092> idontev <1492> (5631) ton <3588> uion <5207> eipon <2036> (5627) en <1722> eautoiv <1438> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> klhronomov <2818> deute <1205> (5773) apokteinwmen <615> (5725) auton <846> kai <2532> scwmen <2192> (5632) thn <3588> klhronomian <2817> autou <846>

21:39 kai <2532> labontev <2983> (5631) auton <846> exebalon <1544> (5627) exw <1854> tou <3588> ampelwnov <290> kai <2532> apekteinan <615> (5656)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org