NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 21:28-32

21:28 ti <5101> de <1161> umin <5213> dokei <1380> (5719) anyrwpov <444> eicen <2192> (5707) tekna <5043> duo <1417> proselywn <4334> (5631) tw <3588> prwtw <4413> eipen <2036> (5627) teknon <5043> upage <5217> (5720) shmeron <4594> ergazou <2038> (5737) en <1722> tw <3588> ampelwni <290>

21:29 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) egw <1473> kurie <2962> kai <2532> ouk <3756> aphlyen <565> (5627)

21:30 proselywn <4334> (5631) de <1161> tw <3588> deuterw <1208> eipen <2036> (5627) wsautwv <5615> o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) ou <3756> yelw <2309> (5719) usteron <5305> metamelhyeiv <3338> (5679) aphlyen <565> (5627)

21:31 tiv <5101> ek <1537> twn <3588> duo <1417> epoihsen <4160> (5656) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> patrov <3962> legousin <3004> (5719) o <3588> usterov <5306> legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> oi <3588> telwnai <5057> kai <2532> ai <3588> pornai <4204> proagousin <4254> (5719) umav <5209> eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>

21:32 hlyen <2064> (5627) gar <1063> iwannhv <2491> prov <4314> umav <5209> en <1722> odw <3598> dikaiosunhv <1343> kai <2532> ouk <3756> episteusate <4100> (5656) autw <846> oi <3588> de <1161> telwnai <5057> kai <2532> ai <3588> pornai <4204> episteusan <4100> (5656) autw <846> umeiv <5210> de <1161> idontev <1492> (5631) oude <3761> metemelhyhte <3338> (5675) usteron <5305> tou <3588> pisteusai <4100> (5658) autw <846>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org