NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 21:18-22

21:18 prwi <4404> de <1161> epanagagwn <1877> (5631) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> epeinasen <3983> (5656)

21:19 kai <2532> idwn <1492> (5631) sukhn <4808> mian <1520> epi <1909> thv <3588> odou <3598> hlyen <2064> (5627) ep <1909> authn <846> kai <2532> ouden <3762> euren <2147> (5627) en <1722> auth <846> ei <1487> mh <3361> fulla <5444> monon <3440> kai <2532> legei <3004> (5719) auth <846> ou <3756> mhketi <3371> ek <1537> sou <4675> karpov <2590> genhtai <1096> (5638) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> exhranyh <3583> (5681) paracrhma <3916> h <3588> sukh <4808>

21:20 kai <2532> idontev <1492> (5631) oi <3588> mayhtai <3101> eyaumasan <2296> (5656) legontev <3004> (5723) pwv <4459> paracrhma <3916> exhranyh <3583> (5681) h <3588> sukh <4808>

21:21 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ean <1437> echte <2192> (5725) pistin <4102> kai <2532> mh <3361> diakriyhte <1252> (5686) ou <3756> monon <3440> to <3588> thv <3588> sukhv <4808> poihsete <4160> (5692) alla <235> kan <2579> tw <3588> orei <3735> toutw <5129> eiphte <2036> (5632) aryhti <142> (5682) kai <2532> blhyhti <906> (5682) eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> genhsetai <1096> (5695)

21:22 kai <2532> panta <3956> osa <3745> an <302> aithshte <154> (5661) en <1722> th <3588> proseuch <4335> pisteuontev <4100> (5723) lhmqesye <2983> (5695)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org