NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 20:29-34

20:29 kai <2532> ekporeuomenwn <1607> (5740) autwn <846> apo <575> iericw <2410> hkolouyhsen <190> (5656) autw <846> oclov <3793> poluv <4183>

20:30 kai <2532> idou <2400> (5628) duo <1417> tufloi <5185> kayhmenoi <2521> (5740) para <3844> thn <3588> odon <3598> akousantev <191> (5660) oti <3754> ihsouv <2424> paragei <3855> (5719) ekraxan <2896> (5656) legontev <3004> (5723) kurie <2962> elehson <1653> (5657) hmav <2248> uiov <5207> dauid <1138>

20:31 o <3588> de <1161> oclov <3793> epetimhsen <2008> (5656) autoiv <846> ina <2443> siwphswsin <4623> (5661) oi <3588> de <1161> meizon <3185> ekraxan <2896> (5656) legontev <3004> (5723) kurie <2962> elehson <1653> (5657) hmav <2248> uiov <5207> dauid <1138>

20:32 kai <2532> stav <2476> (5631) [o] <3588> ihsouv <2424> efwnhsen <5455> (5656) autouv <846> kai <2532> eipen <2036> (5627) ti <5101> yelete <2309> (5719) poihsw <4160> (5661) umin <5213>

20:33 legousin <3004> (5719) autw <846> kurie <2962> ina <2443> anoigwsin <455> (5652) oi <3588> ofyalmoi <3788> hmwn <2257>

20:34 splagcnisyeiv <4697> (5679) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> hqato <680> (5662) twn <3588> ommatwn <3659> autwn <846> kai <2532> euyewv <2112> anebleqan <308> (5656) kai <2532> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org