NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 20:26-28

20:26 ouc <3756> outwv <3779> estin <1510> (5748) en <1722> umin <5213> all <235> ov <3739> an <302> yelh <2309> (5725) en <1722> umin <5213> megav <3173> genesyai <1096> (5635) estai <1510> (5704) umwn <5216> diakonov <1249>

20:27 kai <2532> ov <3739> an <302> yelh <2309> (5725) en <1722> umin <5213> einai <1510> (5750) prwtov <4413> estai <1510> (5704) umwn <5216> doulov <1401>

20:28 wsper <5618> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ouk <3756> hlyen <2064> (5627) diakonhyhnai <1247> (5683) alla <235> diakonhsai <1247> (5658) kai <2532> dounai <1325> (5629) thn <3588> quchn <5590> autou <846> lutron <3083> anti <473> pollwn <4183>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org