NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 19:3

19:3 kai <2532> proshlyon <4334> (5656) autw <846> farisaioi <5330> peirazontev <3985> (5723) auton <846> kai <2532> legontev <3004> (5723) ei <1487> exestin <1832> (5904) apolusai <630> (5658) thn <3588> gunaika <1135> autou <846> kata <2596> pasan <3956> aitian <156>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org