NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 18:27-35

18:27 splagcnisyeiv <4697> (5679) de <1161> o <3588> kuriov <2962> tou <3588> doulou <1401> [ekeinou] <1565> apelusen <630> (5656) auton <846> kai <2532> to <3588> daneion <1156> afhken <863> (5656) autw <846>

18:28 exelywn <1831> (5631) de <1161> o <3588> doulov <1401> ekeinov <1565> euren <2147> (5627) ena <1520> twn <3588> sundoulwn <4889> autou <846> ov <3739> wfeilen <3784> (5707) autw <846> ekaton <1540> dhnaria <1220> kai <2532> krathsav <2902> (5660) auton <846> epnigen <4155> (5707) legwn <3004> (5723) apodov <591> (5628) ei <1487> ti <5100> ofeileiv <3784> (5719)

18:29 peswn <4098> (5631) oun <3767> o <3588> sundoulov <4889> autou <846> parekalei <3870> (5707) auton <846> legwn <3004> (5723) makroyumhson <3114> (5657) ep <1909> emoi <1698> kai <2532> apodwsw <591> (5692) soi <4671>

18:30 o <3588> de <1161> ouk <3756> hyelen <2309> (5707) alla <235> apelywn <565> (5631) ebalen <906> (5627) auton <846> eiv <1519> fulakhn <5438> ewv <2193> apodw <591> (5632) to <3588> ofeilomenon <3784> (5746)

18:31 idontev <1492> (5631) oun <3767> oi <3588> sundouloi <4889> autou <846> ta <3588> genomena <1096> (5637) eluphyhsan <3076> (5681) sfodra <4970> kai <2532> elyontev <2064> (5631) diesafhsan <1285> (5656) tw <3588> kuriw <2962> eautwn <1438> panta <3956> ta <3588> genomena <1096> (5637)

18:32 tote <5119> proskalesamenov <4341> (5666) auton <846> o <3588> kuriov <2962> autou <846> legei <3004> (5719) autw <846> doule <1401> ponhre <4190> pasan <3956> thn <3588> ofeilhn <3782> ekeinhn <1565> afhka <863> (5656) soi <4671> epei <1893> parekalesav <3870> (5656) me <3165>

18:33 ouk <3756> edei <1163> (5900) kai <2532> se <4571> elehsai <1653> (5658) ton <3588> sundoulon <4889> sou <4675> wv <5613> kagw <2504> se <4571> hlehsa <1653> (5656)

18:34 kai <2532> orgisyeiv <3710> (5685) o <3588> kuriov <2962> autou <846> paredwken <3860> (5656) auton <846> toiv <3588> basanistaiv <930> ewv <2193> [ou] <3739> apodw <591> (5632) pan <3956> to <3588> ofeilomenon <3784> (5746)

18:35 outwv <3779> kai <2532> o <3588> pathr <3962> mou <3450> o <3588> ouraniov <3770> poihsei <4160> (5692) umin <5213> ean <1437> mh <3361> afhte <863> (5632) ekastov <1538> tw <3588> adelfw <80> autou <846> apo <575> twn <3588> kardiwn <2588> umwn <5216>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org