NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 18:21-35

18:21 tote <5119> proselywn <4334> (5631) o <3588> petrov <4074> eipen <2036> (5627) [autw] <846> kurie <2962> posakiv <4212> amarthsei <264> (5692) eiv <1519> eme <1691> o <3588> adelfov <80> mou <3450> kai <2532> afhsw <863> (5692) autw <846> ewv <2193> eptakiv <2034>

18:22 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> ou <3756> legw <3004> (5719) soi <4671> ewv <2193> eptakiv <2034> alla <235> ewv <2193> ebdomhkontakiv <1441> epta <2033>

18:23 dia <1223> touto <5124> wmoiwyh <3666> (5681) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> anyrwpw <444> basilei <935> ov <3739> hyelhsen <2309> (5656) sunarai <4868> (5658) logon <3056> meta <3326> twn <3588> doulwn <1401> autou <846>

18:24 arxamenou <756> (5671) de <1161> autou <846> sunairein <4868> (5721) proshcyh <4317> (5681) eiv <1520> autw <846> ofeilethv <3781> muriwn <3463> talantwn <5007>

18:25 mh <3361> econtov <2192> (5723) de <1161> autou <846> apodounai <591> (5629) ekeleusen <2753> (5656) auton <846> o <3588> kuriov <2962> prayhnai <4097> (5683) kai <2532> thn <3588> gunaika <1135> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> kai <2532> panta <3956> osa <3745> ecei <2192> (5719) kai <2532> apodoyhnai <591> (5683)

18:26 peswn <4098> (5631) oun <3767> o <3588> doulov <1401> prosekunei <4352> (5707) autw <846> legwn <3004> (5723) makroyumhson <3114> (5657) ep <1909> emoi <1698> kai <2532> panta <3956> apodwsw <591> (5692) soi <4671>

18:27 splagcnisyeiv <4697> (5679) de <1161> o <3588> kuriov <2962> tou <3588> doulou <1401> [ekeinou] <1565> apelusen <630> (5656) auton <846> kai <2532> to <3588> daneion <1156> afhken <863> (5656) autw <846>

18:28 exelywn <1831> (5631) de <1161> o <3588> doulov <1401> ekeinov <1565> euren <2147> (5627) ena <1520> twn <3588> sundoulwn <4889> autou <846> ov <3739> wfeilen <3784> (5707) autw <846> ekaton <1540> dhnaria <1220> kai <2532> krathsav <2902> (5660) auton <846> epnigen <4155> (5707) legwn <3004> (5723) apodov <591> (5628) ei <1487> ti <5100> ofeileiv <3784> (5719)

18:29 peswn <4098> (5631) oun <3767> o <3588> sundoulov <4889> autou <846> parekalei <3870> (5707) auton <846> legwn <3004> (5723) makroyumhson <3114> (5657) ep <1909> emoi <1698> kai <2532> apodwsw <591> (5692) soi <4671>

18:30 o <3588> de <1161> ouk <3756> hyelen <2309> (5707) alla <235> apelywn <565> (5631) ebalen <906> (5627) auton <846> eiv <1519> fulakhn <5438> ewv <2193> apodw <591> (5632) to <3588> ofeilomenon <3784> (5746)

18:31 idontev <1492> (5631) oun <3767> oi <3588> sundouloi <4889> autou <846> ta <3588> genomena <1096> (5637) eluphyhsan <3076> (5681) sfodra <4970> kai <2532> elyontev <2064> (5631) diesafhsan <1285> (5656) tw <3588> kuriw <2962> eautwn <1438> panta <3956> ta <3588> genomena <1096> (5637)

18:32 tote <5119> proskalesamenov <4341> (5666) auton <846> o <3588> kuriov <2962> autou <846> legei <3004> (5719) autw <846> doule <1401> ponhre <4190> pasan <3956> thn <3588> ofeilhn <3782> ekeinhn <1565> afhka <863> (5656) soi <4671> epei <1893> parekalesav <3870> (5656) me <3165>

18:33 ouk <3756> edei <1163> (5900) kai <2532> se <4571> elehsai <1653> (5658) ton <3588> sundoulon <4889> sou <4675> wv <5613> kagw <2504> se <4571> hlehsa <1653> (5656)

18:34 kai <2532> orgisyeiv <3710> (5685) o <3588> kuriov <2962> autou <846> paredwken <3860> (5656) auton <846> toiv <3588> basanistaiv <930> ewv <2193> [ou] <3739> apodw <591> (5632) pan <3956> to <3588> ofeilomenon <3784> (5746)

18:35 outwv <3779> kai <2532> o <3588> pathr <3962> mou <3450> o <3588> ouraniov <3770> poihsei <4160> (5692) umin <5213> ean <1437> mh <3361> afhte <863> (5632) ekastov <1538> tw <3588> adelfw <80> autou <846> apo <575> twn <3588> kardiwn <2588> umwn <5216>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org