NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 18:19-20

18:19 palin <3825> [amhn] <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> ean <1437> duo <1417> sumfwnhswsin <4856> (5661) ex <1537> umwn <5216> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> peri <4012> pantov <3956> pragmatov <4229> ou <3739> ean <1437> aithswntai <154> (5672) genhsetai <1096> (5695) autoiv <846> para <3844> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> tou <3588> en <1722> ouranoiv <3772>

18:20 ou <3757> gar <1063> eisin <1510> (5748) duo <1417> h <2228> treiv <5140> sunhgmenoi <4863> (5772) eiv <1519> to <3588> emon <1699> onoma <3686> ekei <1563> eimi <1510> (5748) en <1722> mesw <3319> autwn <846>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org