NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 17:4-5

17:4 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> petrov <4074> eipen <2036> (5627) tw <3588> ihsou <2424> kurie <2962> kalon <2570> estin <1510> (5748) hmav <2248> wde <5602> einai <1510> (5750) ei <1487> yeleiv <2309> (5719) poihsw <4160> (5692) wde <5602> treiv <5140> skhnav <4633> soi <4671> mian <1520> kai <2532> mwusei <3475> mian <1520> kai <2532> hlia <2243> mian <1520>

17:5 eti <2089> autou <846> lalountov <2980> (5723) idou <2400> (5628) nefelh <3507> fwteinh <5460> epeskiasen <1982> (5656) autouv <846> kai <2532> idou <2400> (5628) fwnh <5456> ek <1537> thv <3588> nefelhv <3507> legousa <3004> (5723) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> mou <3450> o <3588> agaphtov <27> en <1722> w <3739> eudokhsa <2106> (5656) akouete <191> (5720) autou <846>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org