NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 17:10-12

17:10 kai <2532> ephrwthsan <1905> (5656) auton <846> oi <3588> mayhtai <3101> legontev <3004> (5723) ti <5101> oun <3767> oi <3588> grammateiv <1122> legousin <3004> (5719) oti <3754> hlian <2243> dei <1163> (5904) elyein <2064> (5629) prwton <4412>

17:11 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) hliav <2243> men <3303> ercetai <2064> (5736) kai <2532> apokatasthsei <600> (5692) panta <3956>

17:12 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> oti <3754> hliav <2243> hdh <2235> hlyen <2064> (5627) kai <2532> ouk <3756> epegnwsan <1921> (5627) auton <846> alla <235> epoihsan <4160> (5656) en <1722> autw <846> osa <3745> hyelhsan <2309> (5656) outwv <3779> kai <2532> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> mellei <3195> (5719) pascein <3958> (5721) up <5259> autwn <846>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org