NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 16:22-23

16:22 kai <2532> proslabomenov <4355> (5642) auton <846> o <3588> petrov <4074> hrxato <756> (5662) epitiman <2008> (5721) autw <846> legwn <3004> (5723) ilewv <2436> soi <4671> kurie <2962> ou <3756> mh <3361> estai <1510> (5704) soi <4671> touto <5124>

16:23 o <3588> de <1161> strafeiv <4762> (5651) eipen <2036> (5627) tw <3588> petrw <4074> upage <5217> (5720) opisw <3694> mou <3450> satana <4567> skandalon <4625> ei <1510> (5748) emou <1700> oti <3754> ou <3756> froneiv <5426> (5719) ta <3588> tou <3588> yeou <2316> alla <235> ta <3588> twn <3588> anyrwpwn <444>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org