NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 16:21-22

16:21 apo <575> tote <5119> hrxato <756> (5662) ihsouv <2424> cristov <5547> deiknuein <1166> (5721) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> oti <3754> dei <1163> (5904) auton <846> eiv <1519> ierosoluma <2414> apelyein <565> (5629) kai <2532> polla <4183> payein <3958> (5629) apo <575> twn <3588> presbuterwn <4245> kai <2532> arcierewn <749> kai <2532> grammatewn <1122> kai <2532> apoktanyhnai <615> (5683) kai <2532> th <3588> trith <5154> hmera <2250> egeryhnai <1453> (5683)

16:22 kai <2532> proslabomenov <4355> (5642) auton <846> o <3588> petrov <4074> hrxato <756> (5662) epitiman <2008> (5721) autw <846> legwn <3004> (5723) ilewv <2436> soi <4671> kurie <2962> ou <3756> mh <3361> estai <1510> (5704) soi <4671> touto <5124>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org