NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 15:36-38

15:36 elaben <2983> (5627) touv <3588> epta <2033> artouv <740> kai <2532> touv <3588> icyuav <2486> kai <2532> eucaristhsav <2168> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> edidou <1325> (5707) toiv <3588> mayhtaiv <3101> oi <3588> de <1161> mayhtai <3101> toiv <3588> ocloiv <3793>

15:37 kai <2532> efagon <5315> (5627) pantev <3956> kai <2532> ecortasyhsan <5526> (5681) kai <2532> to <3588> perisseuon <4052> (5723) twn <3588> klasmatwn <2801> hran <142> (5656) epta <2033> spuridav <4711> plhreiv <4134>

15:38 oi <3588> de <1161> esyiontev <2068> (5723) hsan <1510> (5713) tetrakiscilioi <5070> andrev <435> cwriv <5565> gunaikwn <1135> kai <2532> paidiwn <3813>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.07 seconds
powered by bible.org