NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 15:33-34

15:33 kai <2532> legousin <3004> (5719) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> poyen <4159> hmin <2254> en <1722> erhmia <2047> artoi <740> tosoutoi <5118> wste <5620> cortasai <5526> (5658) oclon <3793> tosouton <5118>

15:34 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> posouv <4214> artouv <740> ecete <2192> (5719) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) epta <2033> kai <2532> oliga <3641> icyudia <2485>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org